Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon

Werknemers van een organisatie die grensoverschrijdend gedrag ervaren of met integriteitskwesties te maken hebben, kunnen een vertrouwenspersoon op vertrouwelijke basis benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid kenmerken het werk van de vertrouwenspersoon. 

In elke organisatie krijgen medewerkers te maken met ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie), zowel van collega’s als van leidinggevenden en/of integriteitskwesties (misstanden met een maatschappelijk belang, onregelmatigheden en andere integriteitskwesties). Ongewenste omgangsvormen hebben een grote invloed op de werksfeer en de gezondheid van de medewerkers.

 

Uw medewerkers hebben volgens de arbowet recht op een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom is het verstandig om binnen uw organisatie een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en/of integriteit te benoemen. Dit kan zowel een interne – (gecombineerde) als een externe functie betreffen. Wij kunnen in uw organisatie de rol vervullen van externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en/of integriteit. Dit kan permanent plaatsvinden, maar ook tijdelijk, ter vervanging van uw interne vertrouwenspersoon bij afwezigheid of ziekte. De vertrouwenspersoon voorkomt en beperkt uitval door adequate opvang, begeleiding of doorverwijzing van melders en is geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersoon in het MKB: Hoe regel je dit?

Veilig en vertrouwelijk

De vertrouwenspersoon zal zich altijd naast de melder opstellen. Bij ongewenste omgangsvormen is hij of zij er bijvoorbeeld om de melder een eigen passende keuze te laten maken. Bij de melding van misstanden is de werkwijze van de vertrouwenspersoon afhankelijk van het organisatiebeleid. De intentie is dat misstanden veilig gemeld kunnen worden en dat een medewerker het vermoeden van een misstand vertrouwelijk kan bespreken. 

De vertrouwenspersoon functioneert autonoom zonder last of ruggespraak. Minimaal één keer per jaar legt de vertrouwenspersoon geanonimiseerd verantwoording af aan het hoogste gezag in de organisatie.

Wat mag u van de vertrouwenspersoon verwachten?

De vertrouwenspersoon stelt alles in het werk om zoveel mogelijk een veilige en gezonde werkplek voor uw medewerkers te waarborgen. De vertrouwenspersoon zorgt voor:

  • bijdragen/meedenken over het ontwikkelen van beleid binnen de organisatie
  • verzorgen van voorlichting en verschaffen van informatie (bij voorkeur samen met leidinggevenden)
  • signaleren van mogelijke knelpunten in de bedrijfsvoering
  • eerste opvang, hulp en advies aan melders
  • ondersteuning en advies inzake het omgaan met – en reageren op ongewenste omgangsvormen
  • bewaken van een juist verloop van de afhandeling van klachten en gemaakte afspraken
  • (indien gewenst) een goede bemiddelaar of mediator, bijvoorbeeld de leidinggevende of een onafhankelijke derde
  • verwijzing naar andere hulpverleners en diensten
  • verlenen van nazorg

Mediationpraktijk Agnes Vluggen is als vertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). De gedragscode van de LVV is een richtlijn voor het professioneel handelen van de bij de LVV aangesloten vertrouwenspersonen.