Medezeggenschap

 

Problemen in de verhouding met de bestuurder, of tussen OR-leden onderling, kunnen de slagvaardigheid in de weg staan. Ook kan het ervoor zorgen dat u geen plezier meer hebt in uw OR-werk. Juridische stappen tegen uw bestuurder wilt u vermijden, want dit kan de verhoudingen nog meer op scherp zetten. U kunt in dergelijke gevallen overwegen om een mediator in te schakelen.
Als mediator probeer ik ruziënde partijen nader tot elkaar te brengen, zodat ze weer op goede voet het overleg aangaan.
Herkent u één van de volgende situaties?

  • Uw bestuurder trekt zich niets van de ondernemingsraad aan. Hij vraagt geen advies waar hij dat wel moet doen, hij geeft geen informatie als daarom gevraagd wordt, hij beantwoordt brieven niet en legt uw adviezen naast zich neer. U overweegt juridische stappen, maar gooit u dan de deur niet helemaal dicht? De discussies in de OR tussen voor- en tegenstanders van een harde aanpak lopen op. U komt er niet meer uit. U wordt besluiteloos.
  • De OR en de bestuurder kunnen het ergens helemaal niet over eens worden. Het conflict dreigt nu te escaleren, emoties gaan steeds meer de boventoon voeren. U weet niet meer hoe u hieruit moet komen.
  • U had een bestuurder waar niet mee te praten viel. Uw enige oplossing was een formele aanpak. Die bestuurder is vertrokken en een nieuwe is aangesteld. Die klaagt nu juist over uw formele opstelling. Hij krijgt op die manier geen kans om zijn goede wil te tonen. Zo krijgt u weinig invloed.
  • Het loopt al een tijdje niet zo lekker binnen de OR. Er zijn ruzies. De belangen zijn verschillend; mensen hebben soms gewoon een hekel aan elkaar; sommige OR-leden voeren niets uit. Onderlinge gesprekken leveren niets op. U komt niet meer tot besluiten. Uw geloofwaardigheid bij uw collega’s en de bestuurder slinkt snel.
Schakel een mediator in!

Als u er als OR niet meer uitkomt, kan het inschakelen van een mediator uitkomst bieden. Let wel: u huurt geen mediator in om uw gelijk te halen. U huurt hem in om een relatie weer werkbaar te krijgen. De mediator is geen scheidsrechter die een oordeel geeft over de inhoudelijke kant van een geschil. Het is zijn taak om ervoor te zorgen dat partijen zakelijk, en zo mogelijk prettig, (weer) met elkaar in gesprek raken.  andere partij wat u wilt bereiken en wat uw verwachtingen zijn. Mochten de gemoederen al zo hoog opgelopen zijn dat dat niet meer kan, dan kan de mediator ook een vooronderzoek uitvoeren. Hij bekijkt of mediation de juiste oplossing is voor jullie en onder welke opdracht dat dan moet gebeuren.

Hoe gaat een mediator te werk?

De mediator werkt voor beide partijen, niet voor één partij. Hij rapporteert aan beide partijen tegelijkertijd en nagenoeg identiek. Als de mediator een gesprek voert met partijen afzonderlijk, dan wordt de ander daar altijd van op de hoogte gesteld. Er zal altijd een helder doel van de mediation afgesproken worden. Daarbij begeleidt de mediator de gesprekken. Hij zorgt ervoor dat:

  • het gesprek op gelijke voet wordt gevoerd;
  • de partijen écht naar elkaar luisteren;
  • iedereen evenveel ruimte krijgt om zijn argumenten te geven;
  • de negatieve emoties op de achtergrond gehouden worden;
  • beide partijen inzicht krijgen in de manier waarop ze zelf handelen en het effect daarvan op hun gesprekspartner.
Mediation doe je samen

Een mediator inschakelen doet u samen. U bespreekt met de de andere partij wat jullie willen bereiken en wat jullie verwachtingen zijn. Mochten de gemoederen al zo hoog opgelopen zijn dat dat niet meer kan, dan kan de mediator ook een vooronderzoek uitvoeren. Er wordt dan bekeken of mediation de juiste oplossing is voor jullie en onder welke opdracht dat dan moet gebeuren.

Spreekt mediation u aan? Doe dan de test. Het is van belang dat u zelf antwoord geeft op de vraag en daarbij niet nadenkt over wat de ander wil of denkt.

Kosten

In medezeggenschapsland is het gebruikelijk dat de kosten door de ondernemer worden gedragen. De Ondernemingsraad beschikt immers niet over eigen financiële middelen en op grond van de Wet op de ondernemingsraden is de ondernemer degene die de kosten moet dragen. Eventueel kan het wel (gedeeltelijk) van het budget van de Ondernemingsraad worden afgetrokken.

Overweegt u mediation of twijfelt u of mediation geschikt is voor uw situatie? Neem dan contact met mij op, op het
telefoonnummer +31 (0)6 3495 3057 of via info@mediationpraktijk-agnesvluggen.nl

Ik kijk graag samen met u verder.