Mediation in strafzaken

Strafzaken kunnen door de rechter, het Openbaar Ministerie, de politie – en natuurlijk ook door partijen zelf of door (rechts)hulpverleners – worden aangemeld bij het Mediationbureau van de rechtbank.

Wat houdt mediation in strafzaken in?

Net als bij mediation in andersoortige zaken is het de bedoeling dat er een gesprek plaatsvindt tussende betrokkenen bij een strafbaar feit: als slachtoffer en verdachte dit beiden willen. De mediation begint met het ondertekenen van een startovereenkomst en aparte intakegesprekken met slachtoffer en dader. Daarna wordt toegewerkt naar een gesprek. Na een succesvolle mediation kunnen gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De startovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst zijn openbaar: de justitiële verwijzers ontvangen die ook. De gesprekken zelf zijn vertrouwelijk. Als mediation plaatsvindt in de officiersfase, beslist de officier van justitie over al dan niet vervolgen. Vindt de mediation plaats na dagvaarding, dan beslist de rechter over de wijze van afdoening. In beide gevallen kan rekening worden gehouden met de uitkomst van de mediation.

Welke zaken zijn geschikt voor mediation?

In elke zaak waarin meerdere partijen een rol spelen kan in principe worden gedacht aan mediation. Voorbeelden zijn: huiselijk geweld, burenruzies, uitgaansgeweld, geweld tegen overheidsdienaren, strafbare feiten gepleegd in een (voormalige) dienstbetrekking, diefstal, beroving, fraude en verduistering, stalking, zaken waarin over en weer aangifte is gedaan, feiten gepleegd door jeugdigen, zaken waarbij de Wegenverkeerswet is overtreden, zaken waarin een beroep wordt gedaan op artikel 12 Sv en in beginsel alle zaken waarin vergoeding van schade wordt gevorderd.

Waarom zou een verdachte of een slachtoffer meedoen?

Mediation is een manier om met het gebeurde in het reine te komen. Een slachtoffer kan persoonlijk overbrengen wat hij heeft ervaren en de verdachte kan daarop zijn persoonlijke reactie geven. Samen kunnen ze in een gelijkwaardig gesprek bespreken wat er kan worden hersteld en hoe.
Vervolgens kunnen er afspraken worden gemaakt over de toekomst.

Wat betekent mediation voor de advocaat?

De advocaat kan betrokken worden bij de gesprekken, als adviseur van zijn cliënt. Doorgaans zal deze betrokken worden bij de vastlegging van afspraken en bij de communicatie daarvan richting de officier van justitie en de rechtbank. De advocaat kan aan de officier van justitie het verzoek doen om de zaak te seponeren en hem of de rechter vragen om bij de afdoening rekening te houden met afspraken die in de mediation zijn gemaakt.